تاريخ روز : شنبه 31 شهریور 1397

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت پتروشیمی فجر

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

 سهامداران محترم   

چنانچه نام کاربری  و رمز عبور بنا به هر دلیل در اختیار شخص دیگری قرار گیرد و این امر منجر به سوء استفاده از اطلاعات سهامدار گردد ، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت پتروشیمی فجر نخواهد بود.


 
جهت ارائه خدمات بهتر و اطلاع رسانی به شما سهامدارمحترم تکمیل اطلاعات ارتباطی الزامی باشد.  جهت ورود سهامداران :

1-  نام کاربری کد بورسی بوده  که شامل سه حرف و پنج عدد می باشد

2-  بین حروف و عدد نباید فاصله باشد.
 
3-  رمز عبور به صورت پیش فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است